Togethertech

Välkommen!

Det är av största vikt för oss att eventuella missförhållanden inom vår organisation kommer upp till ytan. Ärenden kan rapporteras både externt och internt av tex. medarbetare, fd. medarbetare, leverantörer, kunder eller andra intressenter.

Så här fungerar det

Här kan du säkert och anonymt rapportera in företags- och/eller arbetsrelaterade missförhållanden. Den som rapporterar skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Enligt lag så får vi inte hindra någon att rapportera företags- eller arbetsrelaterade missförhållande eller vidta repressalier mot hen eller någon med koppling till hen eller tex. en kollega. Den som rapporterar ett visselblåsarärende kan inte göras ansvarig om hen vid rapporteringen åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Ett ärende kan också rapporteras muntligt. Detta görs enklast genom att begära ett fysiskt möte när du skapar ditt ärende. Om ett fysiskt möte önskas är det viktigt att ange kontaktuppgifter.

Bekräftelse

Du kommer att få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar.

Pinkod

Du kommer kunna ta del av bekräftelse och svar under hanteringen via en PIN-kod som du erhåller på bekräftelsesidan. Denna pinkod behöver du spara för att kunna följa ditt ärende och svara på eventuella frågor. Tappar du bort denna pinkod kan du inte längre följa ärendet och i detta fall får du skicka in ett nytt ärende och hänvisa till det tidigare.

Personuppgifter

Ditt ärende kommer sparas så länge det är nödvändigt för hanteringen, dock inte längre än 2 år. Inrapporterat ärende, eventuella personuppgifter du lämnar och korrespondens lagras alltid krypterat. Din säkerhet är av yttersta vikt för alla inblandade.

Lagen i sin helhet. Ovan är en kort sammanfattning av lagen för att tryggt kunna rapportera in företags- eller arbetsrelaterade missförhållanden. Om du vill läsa lagen i helhet, så besök följande länk Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

A whistleblowing experience to you by
LUMGO